اویل پمپ پراید نافی ثابت

کد OEM: 100124

کد فنی پادما: 79262090