اویل پمپ ۲۹ دندانه TU3

کد OEM: 0360101599

کد فنی پادما: 87262091