ترموستات سمند EF7 (75 درجه)

کد فنی پادما: 85282078