ترموستات سمند EF7 (83 درجه)

کد فنی پادما: 85282077