ترموستات پژو ۱۸۰۰ (۷۵ درجه)

کد فنی پادما: 88282078