ترموستات پژو ۱۸۰۰ (۸۳ درجه)

کد OEM: 4307002

کد فنی پادما: 88282077