دسته موتور عقب بنز ده تن | برند پادما

با کیفیت تضمین شده

نام قطعه فارسی : دسته موتور عقب بنز ده تن

نام قطعه عربی : رابل محرک خلفی 79 مرسيدس بنز10طن

نلم قطعه لاتین : REAR ENGINE MOUNTING

O.E.M : 0002421213