سرسیلندر EF7

کد OEM: 09115003

کد فنی پادما: 85212003