سرسیلندر TU3

کد OEM: 0910500401

کد فنی پادما: 87212003