سرسیلندر TU5

کد OEM: 0910900305

کد فنی پادما: 86212003