سرسیلندر پیکان OHVG

کد OEM: 9106003

کد فنی پادما: 89212003