لوله خم بنز ده تن | برند پادما

کد فنی: 3552030202