واشر سرسیلندر TU3 استاندارد

کد OEM: 1860600309

کد فنی پادما: 87717003