واشر سرسیلندر TU5 استاندارد

کد OEM: 1860601713

کد فنی پادما: 86717003