کاسه نمد ماهک دنده پژو ۱۸۰۰

کد فنی پادما: 88747072