گاید سوپاپ اتوبوس ۳۰۲ | توزیع قطعات ماشین سنگین

با کیفیت تضمین شده

نام قطعه فارسی : گاید سوپاپ اتوبوس 302

نام قطعه عربی : دلیل صمام حافلة302