گاید سوپاپ اتوبوس ۴۵۷ | توزیع قطعات ماشین سنگین

با کیفیت تضمین شده

نام قطعه فارسی : گاید سوپاپ اتوبوس 457

نام قطعه عربی : دلیل صمام حافلة457