گاید سوپاپ ایسوزو (۵ تن) | تولید قطعات خودرو سنگین

با کیفیت تضمین شده

نام قطعه فارسی : گاید سوپاپ ایسوزو

نام قطعه عربی : دلیل صمام ايسوزو