گاید سوپاپ پرکینز

با کیفیت تضمین شده

نام قطعه فارسی : گاید سوپاپ پرکینز

نام قطعه عربی : دليل صمام بيركنز